SONDOWANIE STATYCZNE (CPTU)

sondowanie cptuNieustający rozwój szeroko pojętego budownictwa determinujący planowanie i realizację inwestycji w coraz to trudniejszych warunkach geologicznych, a zarazem przy optymalizacji kosztów ich realizacji bez zagrożenia dla bezpieczeństwa, narzuca konieczność stosowania coraz to nowocześniejszych metod badawczych, które przyspieszą proces projektowy oraz zagwarantują zasadność ekonomiczną proponowanych rozwiązań. Strategia rozwoju naszej firmy oparta na ciągłym podnoszeniu jakości oferowanych usług oraz świadomość rosnących wymagań w zakresie dokładności badań podłoża gruntowego, doprowadziły do zakupu wielofunkcyjnego penetrometru szwedzkiej firmy Geotech AB, który umożliwia przeprowadzenie głównie testów sondowań statycznych CPT, CPTu, SCPT, ale także również testu dylatometrycznego DMT, badania gruntu sondą krzyżakową (Vane Test), sondowania SPT czy też poboru prób gruntów NNS. Prowadzona polityka jakości firmy powoduje, że zakupiony sprzęt geotechniczny spełnia międzynarodowe normy dla tego typu urządzeń badawczych (ISO 22476-1, ISO 22476-5) oraz jest zgodny z wszelkimi wymaganiami obowiązujących w Polsce europejskich norm zwanych Eurokodem 7 (PN-EN 1997-1 oraz PN-EN 1997-2).

Sondowanie statyczne (sondowanie CPTU) jest bowiem jedną z zaawansowanych inżynierskich technik badawczych zapewniających szczegółową identyfikację podłoża gruntowego, która z kolei daje bardzo szerokie spektrum możliwości interpretacyjnych i wykorzystania danych do rozwiązań najróżniejszych, szeroko pojętych geotechnicznych zadań inżynierskich. Terenowe badanie poprzez sondowanie statyczne, zwłaszcza metodą z pomiarem ciśnienia w porach gruntu (CPTU), należy do grupy badań najbardziej uniwersalnych i pozwalających na określenie największej liczby parametrów definiujących i identyfikujących wszechstronnie ośrodek gruntowy zarówno w aspekcie wskaźnikowym, wytrzymałości gruntów na ścinanie, jak i ich ściśliwości. Test sondowania statycznego pozwala określić m. in. następujące parametry gruntów:
  • stopień plastyczności / stopień zagęszczenia;
  • kąt tarcia wewnętrznego;
  • wytrzymałość gruntu na ścinanie bez odpływu;
  • spójność gruntu;
  • współczynnik filtracji;
  • moduł ściśliwości;
  • moduł odkształcenia w warunkach bez odpływu;
  • współczynnik parcia spoczynkowego;
  • współczynnik konsolidacji;

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIE TEJ TECHNIKI

na poluSondowania statyczne (sondowanie CPTU) stosowane od lat na świecie, a w ostatnim czasie również w Polsce, cieszą się coraz większym zaufaniem krajowych projektantów, geotechników, inwestorów czy geologów. Stają się głównym standardem badawczym podłoża gruntowego na potrzeby coraz to szerzej pojętego budownictwa. Ich przewaga nad innymi metodami badań gruntów wynika m. in. z faktu, że badanie dostarcza danych charakteryzujących w sposób ciągły profil gruntowy, a przy tym jest prowadzone w naturalnym stanie naprężeń, uziarnienia przy zachowaniu warunków wilgotnościowych, co pozwala praktycznie na jednocentymetrową identyfikację cech wskaźnikowych podłoża w oparciu o ciągły odczyt bezpośrednich danych pomiarowych (qc, fs i u2) wraz z głębokością penetracji końcówki sondy. Taka rozdzielczość wyników pozwala natomiast, podczas wielopoziomowej interpretacji wzbogacanej dodatkowo parametrami zewnętrznymi (np. badania laboratoryjne próbek gruntów), na bardzo dokładne określenie i identyfikację rodzaju gruntu, miąższości i zasięgu występowania poszczególnych warstw, oszacowanie ich parametrów wytrzymałościowych oraz odkształceniowych, a ponadto na ocenę jednorodności budowy geologicznej i ustalenia historii obciążeń. Ostateczny wynik daje bardzo szeroki wachlarz możliwości wykorzystania przy różnego rodzaju zadaniach geoinżynierskich i staje się podstawowym narzędziem poznawczym reżimu gruntowego na potrzeby projektowej praktyki inżynierskiej. Uzyskane spektrum danych charakteryzujących grunt może być również bezpośrednio wykorzystane m. in. do szacowania nośności i osiadania w przypadku projektowania fundamentów tak bezpośrednich jak i głębokich (pośrednich). Rzeczywiste odzwierciedlenie warunków geologicznych pozwala z kolei optymalizować koszty związane z fundamentowaniem przy zachowaniu wartości nadrzędnej, jaką jest bezpieczeństwo konstrukcji.

SPRZĘT BADAWCZY

sprzęt Wysoka jakość naszego urządzenia badawczego, jego parametry techniczne i wyposażenie w najnowocześniejszy bezprzewodowy system rejestrujący CPTU powodują, że system ten gwarantuje najwyższy poziom pomiaru, przez co jest on wybierany przez czołowe instytuty badawcze i polskie uczelnie techniczne. Penetrometry i systemy rejestrujące CPTU firmy Geotech AB są używane m. in. przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Koszalińską, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie czy też Gdański lub Warszawski Oddział GDDKiA. Urządzenie jest zamontowane na samobieżnej platformie z napędem gąsienicowym, co pozwala na swobodne poruszanie się w trudnym terenie i wykonanie badań nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach.

sondowania statyczne