HYDROGEOLOGIA - POZWOLENIA I OPERATY WODNOPRAWNE

Firma GeoSfera zajmuje się w szerokiej gamie projektowaniem, nadzorowaniem i dokumentowaniem prac hydrogeologicznych oraz opracowywaniem operatów wodnoprawnych z kompleksową obsługą przy dopełnianiu formalności niezbędnych do otrzymania pozwolenia wodnoprawnego.

W obszarze hydrogeologii i gospodarki wodnej proponujemy Państwu usługi obejmujące projektowanie, nadzorowanie i dokumentowanie prac geologicznych dla określenia:
 • zasobów wód podziemnych w celu racjonalnego ich gospodarowania;
 • możliwości ujęcia otworami wiertniczymi wód podziemnych (studnie głębinowe); w oparciu o naukowe metody badawcze obejmujące m.in. analizę archiwalnych danych hydrogeologicznych, sondowania geofizyczne oraz wykonanie otworów badawczych;
 • warunków hydrogeologicznych i jakości środowiska gruntowo-wodnego, w związku z realizacją inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne (np. stacje paliw, składowiska odpadów itp.).
Oferujemy także:
 • projektowanie i prowadzenie monitoringu środowiska gruntowo-wodnego;
 • projektowanie prac dla potrzeb likwidacji otworów studziennych ujęć wód podziemnych wraz z ich nadzorem i dokumentowaniem w czasie wykonania;
 • monitoring ujęć aktualnie eksploatujących wody podziemne;
 • opracowanie projektów stref ochronnych wód podziemnych;
 • projektowanie odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi;
 • modelowanie numeryczne procesów hydrogeologicznych w celu określenia panujących stosunków wodnych, zasobów wód podziemnych oraz dla rozwiązania wielu zagadnień prognostycznych, w tym m.in.: określenia zasięgu i kierunku migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych, długotrwałego obniżenia lustra wody, podnoszenia się poziomu wód itp.;
 • badanie i ocenę przydatności panujących warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb wykonywania przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • Firma GeoSfera zajmuje się także opracowywaniem projektów prac geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych dla zabudowania instalacji w celu wykorzystania ciepła Ziemi (wymienniki gruntowe pomp ciepła) wraz z nadzorowaniem tych robót w trakcie realizacji inwestycji oraz ich udokumentowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego.

  Zobacz także


  OPERATY WODNOPRAWNE I POZWOLENIA WODNOPRAWNE
  W zakresie świadczonych przez naszą firmę usług znajdują się również operaty wodnoprawne wraz z kompleksową obsługą przy dopełnianiu formalności niezbędnych (zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Wodne) do otrzymania pozwolenia wodnoprawnego na:
  • szczególne korzystanie z wód obejmujące np. pobór wód podziemnych otworami studziennymi;
  • wprowadzanie do wód i ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych ścieków, w tym wód opadowych i roztopowych;
  • wykonywanie urządzeń wodnych;
  • długotrwałe obniżenie zwierciadła wód podziemnych;
  • rolnicze wykorzystanie ścieków.

  Nasze operaty wodnoprawne gwarantują szybkie przyjęcie wniosku o wydanie pozwolenia przez właściwy organ administracji publicznej oraz to, że wydane pozwolenia wodnoprawne będą zgodne z oczekiwaniami Inwestora.