GEOTECHNIKA

 • przygotowanie programów badań geotechnicznych;
 • opracowanie opinii i dokumentacji geotechnicznych ustalających geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
 • określenie warunków gruntowo – wodnych w podłożu istniejących obiektów wraz z odsłonięciami fundamentów;
 • określenie stateczności skarp i zboczy metodami obliczeniowymi;
 • geotechniczną obsługę budów, w tym odbiory wykopów budowlanych, nasypów, zasypek fundamentów oraz sieci podziemnych.
W celu realizacji zadań z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki wykonujemy:
 • wiercenia badawcze o dowolnej średnicy i głębokości z zastosowaniem rur okładzinowych lub bez ich użycia;
 • opróbowanie otworów wiertniczych, w tym pobór prób gruntów o nienaruszonej strukturze oraz prób wody gruntowej;
 • sondowania terenowe sondami dynamicznymi typu DPL, DPM, DPH, DPSH i SPT, sondami obrotowymi typu FVT i SLVT oraz sondami statycznymi tupu CPT i CPTU;
 • badania dylatometryczne i presjometryczne;
 • badania nośności metodą płyty sztywnej VSS oraz ugięciomierza dynamicznego VD;
 • podstawowe laboratoryjne badania gruntów w celu określenia ich właściwości fizyko – mechanicznych oraz chemizmu wody, a także badania wskaźnika CBR, wskaźnika piaskowego oraz wilgotności optymalnej w aparacie Proctora i inne.
W swoich opracowaniach geologicznych i geotechnicznych wykorzystujemy metodykę zawartą w obowiązujących przepisach, aktach prawnych i literaturze przedmiotu jakim jest geologia. Oceny geotechnicznych warunków posadowienia dokonujemy, w zależności od życzeń klienta, zgodnie z normą PN-81/B-3020 (Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie) lub na podstawie normy EUROKOD 7.

GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA

GeoSfera Wrocław jest firmą geologiczną realizującą zadania z zakresu geologii inżynierskiej i geotechniki dla każdego etapu inwestycji.


geologia wrocławWykonujemy badania gruntów dla potrzeb przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowania projektów budownictwa liniowego i kubaturowego, w tym obiektów mieszkalnych, usługowych, przemysłowych oraz projektów budownictwa specjalnego np. składowisk odpadów, zapór wodnych itd.

W trakcie realizacji inwestycji służymy Wykonawcy pomocą w zakresie uzupełnienia istniejącego rozpoznania środowiska gruntowo – wodnego, a także sprawdzenia zgodności założeń projektowych z faktycznymi warunkami gruntowo – wodnymi oraz sprawdzenia jakości wykonania prac ziemnych poprzez sondowania i próbne obciążenia.

Zdając sobie sprawę z wagi prowadzonych przez nas badań i pomiarów kładziemy szczególny nacisk na ich precyzję oraz jakość naszych opracowań. Mając na uwadze złożoność zagadnienia oraz zróżnicowane potrzeby naszych klientów oferujemy Państwu profesjonalną pomoc i kompleksowe usługi w następującym zakresie:

GEOLOGIA INŻYNIERSKA

geotechnika wrocław
 • przygotowanie projektów prac geologicznych dla potrzeb rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich;
 • wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskich zawierających, w zależności od potrzeb;
 • charakterystykę projektowanego obiektu budowlanego oraz założeń technologicznych i konstrukcyjno – budowlanych z uwzględnieniem kategorii geotechnicznej obiektu uzyskanych na podstawiepodstawie konsultacji z projektantem lub konstruktorem;
 • opis budowy geologicznej z uwzględnieniem zjawisk geodynamicznych, w tym masowych ruchów powierzchniowych;
 • badania gruntów i wód gruntowych i ich właściwości fizyko – mechanicznych;
 • charakterystykę wydzielonych warstw geologiczno – inżynierskich z uwzględnieniem gruntów słabonośnych i antropogenicznych;
 • ustalenie głębokości zalegania pierwszego zwierciadła wód podziemnych, jego amplitudy wahań oraz położenia maksymalnego poziomu zwierciadła;
 • ocenę wpływu zamierzonej inwestycji na środowisko gruntowo – wodne;
 • oszacowanie zasobów złóż kopalin, które mogę być wykorzystane w trakcie realizacji inwestycji.
Przygotowane przez nas dokumentacje zawierają w załączeniu mapy dokumentacyjne, przekroje geologiczno – inżynierskie i mapy tematyczne (takie jak mapa warunków gruntowo – wodnych na głębokości posadowienia) oraz wyniki analiz i badań laboratoryjnych.